Advies

> De specialisten van Ycoon bieden de volgende adviesdiensten aan:

> Risico Inventarisatie en -evaluatie

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers. Deze maakt deel uit van het Arbobeleid en is een middel om de gezondheid en veiligheid op de werkplek periodiek en structureel door te lichten. In een RI&E worden gevaren en risico’s die medewerkers lopen genoteerd. Daarnaast de maatregelen om deze risico’s te beheersen en/of op te lossen. Tot slot dient de RI&E ter registratie van arbeidsongevallen. De grootte van uw bedrijf bepaalt welke eisen er aan een RI&E wordt gesteld. Wij voorzien u van een betrouwbare, deskundige uitvoering van uw RI&E. Dit doen wij door nauwe samenwerking, opstellen plan van aanpak en ondersteuning en/of begeleiding bij implementatie of doorvoeren van nieuwe werkprocessen.

> VCA Bedrijfscertificeringen

Uw bedrijf VCA gecertificeerd? Wij begeleiden u graag in dit traject. Dit doen wij door een zgn. vijf-stappen-plan. Voordeel? Het levert u meer opdrachtgevers op vanuit de industrie en bouwnijverheid. Waarom? Omdat deze dit vrijwel altijd eisen. VCA – certificatie maakt duidelijk dat u verantwoord de werkzaamheden uitvoert. Hierdoor minimaliseert u de kans op materiële schade en ongevallen. VCA bedrijfscertifcatie stelt strenge eisen. Wij helpen u daarbij en dragen zorg voor deze certificering en behoud ervan.

> Brandpreventie

Voorkomen is beter dan… blussen! Brand veroorzaakt schade aan mens, milieu en materieel. Van belang is dus: beginnende brand snel signaleren, effectief bestrijden met het geschikte blusmiddel. Overheid, verzekeraars en andere instanties stellen daarom strengere eisen aan brandpreventie. Maakt u kennis met ons? Wij helpen u daarbij door advies en begeleiding in het proces van uw brandbeveiliging. Van het ‘op orde brengen’ tot onderhouden van uw brandbeveiliging. Dit doen wij door kritisch mee te kijken, het bieden van overzicht en duidelijkheid en optimalisatie van uw brandpreventiesysteem. Daarnaast bieden wij u gerelateerde trainingen en cursussen. In company of in ons eigen opleidingsinstituut.

> ISO 9001

Vrijwel elk bedrijf wilt zijn bedrijfsvoering optimaliseren. ISO-normen helpen daarbij. Normen die ontwikkeld zijn op continue evaluatie en optimalisatie van de prestaties. Een ISO-certificatie geeft aan dat het bedrijf 100 % aan deze normen voldoet. Het voordeel van deze certificatie is dat men inzicht verkrijgt in bedrijfsprocessen en – structuren, bedrijfsprocessen optimaliseert en efficiëntie kan vergroten. Dit neemt een grotere klanttevredenheid en imago mee. Opdrachtgevers rekenen hiermee. De ISO 9001 norm wordt wereldwijd toegepast voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze richt zich op beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van beleidsvoering en de dagelijkse bedrijfsvoering. Een auditor bepaalt of het bedrijf hieraan voldoet. Wilt u een audit? Wij komen graag op auditie.

> ISO 14001

Naast bovenstaande norm is er de ISO 14001 norm. Deze wordt toegepast voor het opzetten van milieumanagementsystemen. Richting is het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieuvriendelijkheid. Het geheel maakt deel uit van het managementsysteem. Wij zijn een betrouwbare partner voor het uitvoeren en implementeren van een ISO 14001 audit binnen uw bedrijf. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

> ISO 45001

ISO 45001 is de internationaal erkende richtlijn voor veiligheidsmanagementsystemen. Gericht op de constante verbetering van het veiligheidsmanagementsysteem. De richtlijn is op elke organisatie van toepassing en biedt ruimte voor maatwerk. ISO 45001 wordt geïnterpreteerd op basis van de bedrijfsspecifieke situatie en maakt dat het veiligheidsmanagementsysteem gecertificeerd kan worden. Zo zijn de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid beheersbaar en meetbaar. Wij zijn een ervaren instantie, die graag samen met u aan de slag gaan om aan deze richtlijnen te voldoen.

> Forest Stewardship Council (FSC)

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Dit is aan de orde als op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met bijbehorende ecologische, sociale en economische aspecten. Met deze aspecten als richtlijn heeft FSC een standaard opgesteld. Om een FSC-certificaat te krijgen moet er aan deze standaard voldaan worden. Wij zijn een kennisvolle partner voor het uitvoeren van een interne FSC-audit in uw organisatie. Hoe?

  • Door vertaling en implementatie van de FSC-normen naar uw organisatie
  • Het verzorgen van FSC-voorlichting
  • Uitwerken van procesbeschrijvingen, protocollen en procedures
  • Uitvoering van de interne audit
  • Contactpersoon voor de certificerende instantie

FSC-certificeren? Bel ons!

> CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om de CO2 uitstoot te reduceren. Het instrument past binnen het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met dit instrument streeft men naar lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Om dit te bereiken dient er bewustzijn gecreëerd te worden bij ondernemers als het gaat om CO2 uitstoot. Bij aanbestedingen kijken opdrachtgevers en opdrachtnemers naar de inspanning die een bedrijf levert als het gaat om het terugdringen van CO2. Inspanningen worden beloond in het aanbestedingsproces in de vorm van een (fictieve) korting. Een ander voordeel is een flinke kostenbesparing op energieverbruik. De CO2-Prestatieladder een complex opgebouwd systeem bestaande uit meerdere ISO-normen. Het geeft een aantal doelen weer, maar biedt ruimte voor creativiteit en innovatie van bedrijfsvoering en product passend bij uw onderneming. Tevens wordt door middel van een certificaat geborgd dat de kostenbesparing op energieverbruik daadwerkelijk wordt behaald. Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner voor het uitvoeren van een interne audit om zicht te krijgen op uw huidige CO2 uitstoot en de daarbij van belang zijnde factoren. Naast de uitvoering van een interne audit zijn wij ook een geschikte partner voor het implementeren van de CO2-Prestatieladder en de daarbij behorende maatregelen.

> NEN 4400

De NEN 4400 is een norm die is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. Deze norm heeft als doel het risico op aansprakelijkstellingen voor uitzendondernemingen en (onder)aannemers door de belastingdienst, de arbeidsinspectie en andere (overheids)instanties te beperken. Denk hierbij aan o.a. aansprakelijkstellingen op gebied van personeelsadministratie, loonadministratie en financiële administratie. NEN 4400 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van uitzendondernemingen en (onder)aannemers. Hierbinnen wordt vastgesteld of deze zo zijn ingericht dat aan de verplichtingen van arbeid wordt voldaan. Hieruit vloeien voort:

  • Afdracht en aangifte van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies
  • Administreren van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het uitvoeren van arbeid in Nederland

Neem vrijblijvend eens contact op? Wij zijn u graag van dienst!